images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

INFORMACJE I PROCEDURY

Funkcjonowanie szkoły opisuje Statut ZPSW, Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny.

Aktami wyższego rzędu są: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 roku i rozporządzenia wykonawcze do niej.

Sprawy pracownicze reguluje Regulamin Pracy oraz Karta Nauczyciela.

Dokumenty szkoły są do wglądu w szkolnej bibliotece, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, na stronie internetowej szkoły.

Sekretariat działa od godziny 7 do 15

 
Procedury Anty- Covidowe
opis dokumentutypdata

PROCEDURY ANTY-COVIDOWE

docx24-02-2021[ Pobierz ]
36 kB
Co? Jak? Kto?

Zakupy pomocy naukowych – zamówienia wpisujemy do zeszytu. Decyzje podejmuje dyrektor w miarę posiadanych środków. Sprawy pilne ustala się bezpośrednio.

Drobne zakupy – wykonujemy samodzielnie po uzyskaniu zgody dyrektora. Koszty zwraca księgowość na podstawie opisanej faktury wystawionej na szkołę.

Zastępstwa – robią wicedyrektorzy, należy jej zgłaszać możliwie wcześniej. L4 składa się w sekretariacie natychmiast po otrzymaniu (lub do 3 dni później).

Delegacje – muszą być wcześniej uzgodnione z dyrektorem. Zwracany jest koszt przejazdów kolejowych i autobusowych jeśli pracownik został delegowany decyzją dyrektora.

Fundusze RR – podania do RR o dofinansowania muszą spłynąć do sekretariatu przed spotkaniem rodziców.

Zwolnienia z RP, zebrań, ... - dostarczamy na piśmie do sekretariatu.

Zwolnienia L4 – dostarcza się w sekretariacie do 3 dni od wystawienia (musimy powiadomić ZUS w terminie).

Wypadki – zgłasza się natychmiast dyrektorowi. Protokół sporządza w ciągu 3 dni zespół ds. wypadków.

Wyjścia – kartę wyjścia dostarcza się na 3 dni przed wyjściem. Podpisaną kartę zabieramy ze sobą i zwracamy potwierdzoną i uzupełniona po powrocie.

Druki – są dostępne na szkolnej stronie po zalogowaniu.

Komunikacja – Zarządzenia, komunikaty zmiany w planie wysyłane są na pocztę nauczycieli ze szkolnej listy mailingowej. Pozostali nauczyciele są zobowiązani do śledzenia zmian na tablicy dyrektora w p. nauczycielskim.

Konkursy i olimpiady koordynują wicedyrektorzy – proszę informujcie ją o waszych działaniach.

Zniszczenia i usterki – proszę wpisywać do zeszytu konserwatora  Zagrożenia bezpieczeństwa natychmiast zgłaszać do dyrektora.

Uzasadnianie ocen – na piśmie uzasadniamy oceny semestralne : niedostateczne, nieodpowiednie i naganne.

Uczeń nieobecny – jeśli brak jest informacji w dzienniku, zgłaszamy to natychmiast wychowawcy lub pedagogowi, jeśli to niemożliwe sami wyjaśniamy gdzie jest uczeń.

Komórki – uczniowie nie powinni ich nosić do szkoły tak jak i innych wartościowych przedmiotów. Jeśli mają je na lekcji, powinny być wyłączone.

 

PROCEDURY...

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ
Podstawy prawne stosowanych procedur:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 11, poz.109) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2003 r., Nr 24, poz. 198)
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późniejszymi zmianami).
- Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz. 226)


Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.


I. W przypadku uzyskania informacji, ze uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji ( naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję ( specjalistę ds. nieletnich). Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania pedagogiem /psychologiem, ostrzeżenie ucznia) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu 18 roku życia (a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, sposób postępowania nauczyciela w takim przypadku reguluje statut
W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, szkoła jako instytucja jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o fakcie dyrekcję  oraz rodziców / opiekunów prawnych, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
W przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia bądź przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.
W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli
rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec
kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód
zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych -
zawiadamia Komendę Powiatową Policji.
5. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń ( przed ukończeniem 18 roku
życia) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na
terenie Ośrodka, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji.
Szkoła powiadamia Policję (specjalistę ds. nieletnich) lub Sąd
Rodzinny o tej sytuacji.
O fakcie spożywania alkoholu na terenie Ośrodka przez ucznia,
który ukończył 17 lat należy powiadomić Policję.


III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję
przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest
możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo ta
substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję  i wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje na temat szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel, w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/ opiekunów ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
5. W przypadku, gdy uczeń posiadający substancję przypominającą
narkotyk nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd
rodzinny, a w przypadku ucznia, który ukończył 17 lat -
prokuratora lub policję.

V. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego / przestępstwa.

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazanie sprawcy, (o ile jest znany i przebywa na terenie ośrodka) dyrektorowi  lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
4. Powiadomienie rodziców ucznia
5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.), lub sprawca nie jest uczniem Ośrodka i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.

VI. Postępowanie nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia, który stał się
ofiarą czynu karalnego.

Nauczyciel/wychowawca będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
1. Udzielenia pierwszej pomocy, bądź zapewnienia jej udzielenia
poprzez zawiadomienie pielęgniarki szkolnej, wezwanie lekarza,
karetki pogotowia w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora
3. Powiadomienia rodziców ucznia.
4. Niezwłocznego wezwania Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

VII. W przypadku znalezienia na terenie Ośrodka broni, materiałów
wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów
należy zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie
Ośrodka, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję.

NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

Zasady notowania i usprawiedliwiania nieobecności 

 1. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

  1. Nauczyciel uczący sprawdza obecność na początku lekcji.

  2. Odnotowuje rzeczywistą liczbę uczniów pozostających pod jego opieką

  3. Uczeń obecny na innych zajęciach, zawodach... - jest uczniem nieobecnym na zajęciach.

  4. Nauczyciel uczący ponosi pełną odpowiedzialność prawną za uczniów.

  5. Wychodzenie ucznia poza klasę odbywa się na za zgodą i na odpowiedzialność prowadzącego zajęcia.

  6. Nieobecność na zajęciach nauczyciel uczący odnotowuje wstawiając pionową kreskę | .

  7. Nauczyciel podejmuje działanie mające na celu wyjaśnienie przyczyn nieobecności dziecka.

 2. LICZBA UCZNIÓW W KLASIE (GRUPIE)

  1. Pełną liczbę uczniów w klasie (grupie), ustala wychowawca.

  2. Nie liczy się do frekwencji uczniów podlegających kształceniu w innym trybie tzn: nauczaniu indywidualnym, przekazanych do szkół przyszpitalnych, przysanatoryjnych, zwolnionych z zajęć decyzją dyrektora.

 3. SPÓŹNIENIA

  1. Spóźnienie dotyczy tylko pierwszych 5 minut zajęć, dłuższe spóźnienie odnotowuje się jako nieobecność wymagająca pisemnego usprawiedliwienia.

  2. Nauczyciel uczący może w uzasadnionych wypadkach uznać większe spóźnienie.

  3. Uczeń spóźniony ponad limit (mimo wpisanej nieobecności) przebywa w klasie.

 4. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH :

  1. Rodzice powinni powiadomić wychowawcę/szkołę o nieobecności wcześniej, w ostateczności robią to telefonicznie przed rozpoczęciem zajęć. Sekretariat powiadamia o tym nauczyciel, który zaznacza to w dzienniku.

  2. Nieobecności usprawiedliwia wychowawca na podstawie uzgodnień z:

 • nauczycielami – gdy uczeń był na innych zajęciach (pod opieką innych nauczycieli - wycieczki, dyżur, spotkanie organizacji...)

   1. Tej nieobecności nie wlicza się uczniowi do frekwencji.

   2. Taka nieobecność powinna być wcześniej zgłoszona uzgodniona z wychowawcą.

   3. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości w zwykłym trybie (chyba, że dotyczą go inne przepisy).

 • rodzicami;

   1. Usprawiedliwienia od rodziców muszą zawierać dane ucznia, termin, przyczynę nieobecności, czytelny podpis.

   2. Dopuszcza się usprawiedliwienie ustne lub telefoniczne - za zgodą wychowawcy.

   3. Usprawiedliwienie musi być dostarczone najpóźniej w tydzień po powrocie do szkoły.

   4. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność z powodu: choroby, ważnego wydarzenia rodzinnego, sytuacji wyjątkowej o sporadycznym charakterze.

  1. Usprawiedliwianie w innym trybie (punkt 14) możliwe jest tylko za zgodą dyrektora, który zasięga opinii wychowawcy. Podanie rodziców składa się w sekretariacie szkoły.

 1. NIEUSPRAWIEDLIWONE NIEOBECNOŚCI

  1. Nieusprawiedliwione nieobecności wymagają wyjaśnienia przez ucznia i rodzica.

  2. Stwierdzone wagary (uczeń samowolnie opuszcza zajęcia bez zgody opiekunów) wychowawca zaznacza w dzienniku na czerwono i powiadamia pedagoga szkolnego.

  3. Pedagog prowadzi ewidencje uczniów wagarujących i nierealizujących obowiązku szkolnego. Raz w miesiącu przedstawia wykaz tych uczniów dyrektorowi.

Zasady bezpieczeństwa.

Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel wg planu lekcji lub księgi zastępstw. Dlatego należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach na początku roku szkolnego. Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami bezpieczeństwa na przerwach, na boisku i w drodze do szkoły.

Nauczyciel stwierdzający występowanie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów ma obowiązek przedsięwziąć odpowiednie działania i powiadomić o tym dyrektora.

Wypadek uczniowski

Uczeń, który uległ wypadkowi zgłasza jeśli to możliwe natychmiast wypadek najbliższemu nauczycielowi.

Nauczyciel, lub inna osoba, który jest świadkiem wypadku lub została o nim powiadomiona udziela niezbędnej pomocy, następnie powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze decyzje.

Protokół powypadkowy sporządza zespół ds. bezpieczeństwa w ciągu 3 dni od terminu zawiadomienia.

Ewakuacja

Procedura ewakuacyjna dla nauczycieli podczas alarmu

 

Nauczyciele ściśle wykonują polecenia osoby odpowiedzialnej (dyrektora).

Po ogłoszeniu 3 minutowego sygnału ciągłego (dzwonka) lub sygnału głosowego „Alarm,ewakuacja” powtarzanego trzykrotnie, nauczyciel znajdujący się w danej klasie lub świetlicy szkolnej powinien:

 1. Ogłosić alarm dla uczniów,
 2. Przeliczyć uczniów, zapobiegać panice,

 3. Zamknąć okna i wyłączyć urządzenia elektryczne w sali,

 4. Ustawić uczniów przed drzwiami klasy „gęsiego” , uczniowie powinni trzymać się za ręce,

 5. Zabrać dziennik lekcyjny ze sobą,

 6. Zamknąć drzwi sali, klucz zostawić w drzwiach,

 7. Wyprowadzić uczniów zgodnie z planem ewakuacji na miejsce zbiórki,

 8. Ustawić grupę w miejscu zbiórki i przekazać osobie odpowiedzialnej informacje o ewakuacji wszystkich uczniów, ewentualnie o braku ucznia,

 9. Pozostać z uczniami na miejscu zbiórki.

 10. Po odwołaniu alarmu uczniowie wracają do zajęć szkolnych lub opuszczają teren szkoły pod opieką nauczycieli.

Udzielanie pierwszej pomocy

 

 

Zasady postępowania w razie wypadku
 1. Wezwać osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 2. Do chwili jej przybycia należy:

 • ocenić zaistniałe zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanego – to znaczy:

 • sprawdzić tętno

 • sprawdzić oddech

 • ocena stanu przytomności

 • ustalenie rodzaju urazu, rany, złamania...

 • zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub wychłodzenia

 • oczekiwać lub podjąć akcję reanimacyjną jeśli jest taka potrzeba

 1. po przybyciu osoby przeszkolonej w dalszym ciągu uczestniczyć w udzielaniu pierwszej pomocy

 2. najszybciej jak to jest możliwe powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )