images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole reguluje statut szkoły, którego
podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010r. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.).
Zgodnie ze statutem do zadań Ośrodka należy między innymi zapewnienie opieki psychologicznej i
pedagogicznej wychowankom, ich rodzicom i nauczycielom. Opieka ta realizowana jest przez pedagoga i psychologa szkolnego, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Działalność psychologiczną prowadzi psycholog szkolny w zakresie profilaktyki i resocjalizacji. Celem pomocy psychologicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy oraz eliminowanie przyczyn przejawów zaburzeń w tym zaburzeń zachowania. Pomoc psychologiczna udzielana jest na wniosek nauczyciela i rodziców (prawnych opiekunów).

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )