images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagog Ośrodka zobowiązany jest w szczególności do:

a/ przeprowadzenia badań pedagogicznych wychowanków oraz zajęć korekcyjnych i wyrównawczych, zespołowych lub indywidualnych z wychowankami,

b/ podejmowania działań zmierzających do uregulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, mieszkaniowej, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, współpracy z rodzicami wychowanków, instytucjami i organizacjami społecznymi (jak np. Sąd dla nieletnich, policja) w sprawach wychowanków Ośrodka,

c/ opieki nad wychowankami w czasie ich przejazdów, pobytu poza Ośrodkiem (egzaminy, przemieszczenie do innej placówki itp.),

d/działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 Zadania pedagog i psycholog szkolny realizują:

- we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami (opiekunami), pielęgniarką, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

- we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi

poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnym przypadku.

Pedagog szkolny lub psycholog posiadający przygotowanie specjalistyczne mogą prowadzić

zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa określa dyrektor.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )