images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

DOGOTERAPIA

Dogoterapia- kynoterapia to naturalna metoda wspomagania leczenia i rehabilitacji przy pomocy wyszkolonego psa, mająca na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia.

Cele terapii z udziałem zwierząt to między innymi cele fizyczne , psychiczne, edukacyjne i motywacyjne.

Do celów fizycznych należą:

- poprawa motoryki i koordynacji ruchowej,

- rozwinięcie umiejętności poruszania się np. na wózku inwalidzkim,

- udoskonalenie zdolności utrzymania równowagi .

Cele psychiczne to:

- zwiększenie intensywności komunikacji werbalnej pomiędzy

członkami grypy,

- rozwijanie zdolności do koncentracji uwagi tj. słuchania i

koncentrowania się na wykonywanym zadaniu,

- udoskonalenie zdolności relaksacyjnych,

- zwiększanie poczucia własnej wartości,

- zmniejszanie napięcia , stresu,

- ograniczanie poczucia osamotnienia,

Wśród celów edukacyjnych można wymienić:

- zwiększenie zasobu słów,

- poprawę pamięci krótkotrwałej i długotrwałej ,

- zaznajomienie z takimi pojęciami jak: kolor , wielkość, kształt itp.

Cele motywacyjne to:

- zwiększenie chęci uczestniczenia w życiu grupy;

- poprawa kontaktu z innymi członkami grupy;

- polepszenie stosunku uczeń - nauczyciel;

- zwiększenie ochoty do ćwiczeń .

Zakres tematyczny dogoterapii obejmuje :

- oswajanie z psem,

- obserwowanie postaw i ruchów psa,

- obcowanie z psem,

- naukę wydawania komend ;

- kontakt bezpośredni z psem ,

- zabawę z psem,

- czynności pielęgnacyjne,

- omawianie budowy psa ,

- prowadzenie psa na smyczy.

Środki dydaktyczne :

- pies ,

- akcesoria do wykonywania czynności czesania , mycia ,

sprawowania kontroli nad psem,

- karma,

Program dogoterapii realizowany będzie z uwzględnieniem

możliwości dziecka i bazy dydaktycznej placówki.

Formy pracy

a) zajęcia indywidualne ,

b) zajęcia grupowe ,

Przez zajęcia indywidualne rozumie się indywidualną pracę z uczniem , prowadzoną zgodnie z programem opracowanym w oparciu o orzeczenia, własnych obserwacji oraz możliwości i umiejętności dziecka.

Przez zajęcia grupowe rozumie się spotkanie grupy dzieci .Na takich zajęciach realizowany jest program opracowany dla całej grupy .

Indywidualna lub grupowa praca terapeutyczna z udziałem psa może odbywać się także na zajęciach logopedii, rewalidacji, rehabilitacji .

Spodziewane efekty w wyniku realizacji zajęć:

Udział dzieci w proponowanych zajęciach dogoterapeutycznych pozwoli im na :

- współdziałanie w grupie

- wzbogacenie słownictwa i usprawnianie wymowy

- rozbudzenie ekspresji ruchowej

- usprawnianie narządów artykulacyjnych

- podwyższenie koncentracji uwagi

- rozbudzenie i wyrażanie własnych uczuć i emocji .

opracowała Dorota Kisieliczyn

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )